Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

O konferencji

 

Wydarzenia religijne i społeczno-polityczne były nie tylko tłem trendów w architekturze i sztuce, ale często je inspirowały lub wpływały na kierunek, w którym ewoluowały.
Sztuka, w tym architektura, rozumiana jako środek przekazu idei wpływając na sposób ich zrozumienia, często inspirowała zmiany w sposobie ich odbioru, stając się niemym światkiem całej ich złożoności. Dla prawidłowego pojmowania sztuki należy zrozumieć kontekst historyczny właściwy dla chwili jej powstania.
Wyjątkowości zabytków architektury polega na utrwalaniu w jednym dziele idei ludzi, którzy na przestrzeni stuleci odciskali na nich swe piętno. EDYCJE KONFERENCJI >>>

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematem wiodącym konferencji EuCuComm 2023 jest „Sposób użytkowania kościołów w Europie po ich desakralizacji”. Wiąże się on z wieloma aspektami, nie tylko natury technicznej, ale również etycznej, teologicznej czy też kulturowej.
Kościoły zmieniające swą funkcję przeważnie są to obiekty stanowiące trwałe dziedzictwo kulturowe i jako takie wymagają właściwego podejścia zarówno w kwestii ich przebudowy celem dostosowania do nowych funkcji, ale może przede wszystkim jako wielowiekowe miejsce kultu oraz jednocześnie świadectwo czasów minionych, które powinno pozostać utrwalone.
Konferencja EuCuComm 2023 ma na celu umożliwienie zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi oraz będącą ich odbiciem sztuką, w tym architekturą, poprzez przedstawienie różnych punktów widzenia na procesy kształtujące współczesne wyobrażenie o szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym Europy.
 

Zagadnienia

 • Sposób użytkowania kościołów po ich desakralizacji
 • Kościoły graniczne i ucieczkowe
 • Dziedzictwo architektoniczne i aspekty historyczne
 • Aspekty społeczne, kulturalne, religijne, ekonomiczne oraz prawne
 • Nauka oparta na przeszłości
 • Wartościowanie budynków zabytkowych
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Dziedzictwo kulturowe a turystyka
 • Zabytkowe konstrukcje drewniane
 • Pomiary i monitoring uszkodzeń konstrukcji zabytkowych
 • Problemy konserwatorskie
 • Zabytkowe konstrukcje
 • Nowe materiały i technologie w ochronie zabytków
 • Symulacje i modelowanie
 • Zmiana funkcji budynków zabytkowych
 • Zasady ochrony zabytków
 • Wytyczne i przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Dostosowanie obiektów zabytkowych do wymagań współczesnych
 • Architektura lokalna

PUBLIKACJE

Autorzy chcący wziąć udział w konferencji proszeni są o przesłanie abstraktu oraz artykułu w języku konferencyjnym (polski, niemiecki, angielski) na adres e-mail: paper@eucucomm.eu
Program konferencji będzie zawierał jedynie artykuły zaakceptowane przez recenzentów.
Artykuły powinny koncentrować się na tematach związanych z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym, wymienionych powyżej.
Warunkiem publikacji artykułu jest rejestracja min. jednego autora jako uczestnika.
Wybrane artykuły po recenzji będą opublikowane w kwartalniku Wiadomości Konserwatorskie – JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION (Punkty MNISW: 100) https://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/