European Culture Commonwealth EuCuComm 2021

Informacja pokonferencyjna edycja 2019

Konferencja EuCuComm 2019

W dniach 4-6 września 2019r w Lubaniu oraz na Zamku Czocha (Polska) odbyła się pierwsza konferencja z Cyklu European Culture Commonwealth (Europejska Wspólnota Kultury).

Tematem wiodącym edycji 2019 były „kościoły graniczne i ucieczkowe”.

Tematyka Konferencji EuCuComm 2019

Konferencja EuCuComm 2019 miała na celu umożliwienie zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi oraz będącą ich odbiciem sztuką, w tym architekturą, poprzez przedstawienie różnych punktów widzenia na procesy kształtujące współczesne wyobrażenie o szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym Europy.

Doskonałym przykładem przenikania się i uzupełniania wzajemnych relacji i wpływów na skalę europejską jest teren historycznego pogranicza Śląsko-Saksońsko-Czeskiego,
w znaczącej mierze pokrywającego się z dzisiejszym układem granic Polsko-Czesko-Niemieckich, oraz rozgrywające się na nim wydarzenia i ich odzwierciedlenie w sztuce. Wydarzenia religijne i społeczno-polityczne były nie tylko tłem trendów w architekturze i sztuce, ale często je inspirowały lub wpływały na kierunek, w którym ewoluowały.

Sztuka, w tym architektura, rozumiana jako środek przekazu idei wpływając na sposób ich zrozumienia, często inspirowała zmiany w sposobie ich odbioru, stając się niemym świadkiem całej ich złożoności.

Dla prawidłowego pojmowania sztuki należy zrozumieć kontekst historyczny właściwy dla chwili jej powstania.

Wyjątkowość zabytków architektury polega na utrwalaniu w jednym dziele idei ludzi, którzy na przestrzeni stuleci odciskali na nich swe piętno.

Kościoły graniczne i ucieczkowe, historia ich powstania i przekształceń są znakomitym przykładem wzajemnego sprzężenia relacji czynników materialnych i niematerialnych, mających wpływ na różny ich odbiór przez im współczesnych oraz dzisiejszych mieszkańców terenów pogranicza i Górnych Łużyc.

Dlatego też istotą EuCuComm 2019 było przedstawienie zagadnień dotyczących tematu wiodącego konferencji w możliwie szerokim spektrum, bez zawężania się jedynie do aspektów technicznych czy historycznych.

Zagadnienia poruszone podczas EuCuComm 2019

 • Tło teologiczne i historyczne
 • Dziedzictwo architektoniczne i aspekty historyczne
 • Aspekty społeczne, kulturalne, religijne i ekonomiczne
 • Nauka oparta na przeszłości
 • Wartościowanie budynków zabytkowych
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Dziedzictwo kulturowe a turystyka
 • Pomiary i monitoring uszkodzeń konstrukcji zabytkowych
 • Problemy konserwatorskie
 • Zabytkowe konstrukcje ceglane
 • Zabytkowe konstrukcje drewniane
 • Nowe materiały i technologie w ochronie zabytków
 • Symulacje i modelowanie
 • Zasady ochrony zabytków
 • Wytyczne i przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Dostosowanie obiektów zabytkowych do wymagań współczesnych
 • Architektura lokalna
KOMITET NAUKOWY  
   
Jasieńko J., Prof. Politechnika Wrocławska (Polska)
Pytel W., Biskup  Diecezja Wrocławska Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (Polska)
Kosakowski E., Prof. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)
Schabe P., Ph.D Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemcy)
Oszczanowski P., Ph.D Muzeum Narodowe we Wrocławiu (Polska)
Schaaf U., Ph.D Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Bednarz Ł., Ph.D Politechnika Wrocławska (Polska)
Dannenberg L.-A., Ph.D  Zentrum für Kultur/Geschichte (Niemcy)
Donath M., Ph.D Zentrum für Kultur/Geschichte (Niemcy)
Napiórkowska-Ałykow M., Ph.D Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)
Ałykow K. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)
Królewicz C. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu (Polska)
Zalisko M., Ph.D Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Baron-Wiecheć A., Ph.D Guangdong Technion-Israel Institute of Technology (Chiny)
   
KOMITET ORGANIZACYJNY  
Królewicz C. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu (Polska)
Ałykow K. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)
Napiórkowska-Ałykow M., Ph.D Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)
Stępień B. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu (Polska)
Kapałczyński W. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)

 

Po recenzji dopuszczono do dalszego procedowania ok. 40% nadesłanych tekstów.

Podczas trwania EuCuComm 2019 zostały wygłoszone wykłady oraz prezentacje do publikacji, m.in..

Waldemar Pytel „There he built an altar for the Lord” – searching for the reasons for creating border and escape churches”  („Tam zbudował Panu ołtarz – poszukiwanie przyczyn powstawania kościołów granicznych i ucieczkowych”)

Margrit Kempgen „Grenz- und Zufluchtskirchen in der Oberlausitz für die Ev. Niederschlesier” („Kościoły graniczne i ucieczkowe na Górnych Łużycach dla Ewangelików z Dolnego Śląska”)

Łukasz Tekiela, dr „Border churches in Unięcice and Wolimierz” (“Kościoły graniczne w Unięcicach i Wolimierzu”)

Ulrich Schaaf, dr inż „Architecture of skeleton construction and construction technique at the beginning of 18th century on the example of the expansion of the church in Rościsławice” („Architektura szkieletowa i technika budowlana na początku XVIII wieku na przykładzie rozbudowy kościoła w Rościsławicach”)

Edward Kosakowski, Prof „Problems using EU funds – the contractor’s perspective” („Problemy z wykorzystaniem funduszy unijnych – perspektywa wykonawcy”)

Marek Zalisko, dr mec. „Responsibility of the construction manager and supervision inspector towards the contracting authority in construction works carried out on the historic site” („Odpowiedzialność kierownika budowy i inspektora nadzoru w stosunku do zamawiającego za prace budowlane prowadzone na terenie zabytkowym”)

Andrzej Holeczko-Kiehl, „Zion – New Jerusalem, or Evangelical-Augsburg Churches in Silesia of the Baroque Period: Świdnica, Cieszyn, Jelenia Góra, Pokój, Biała” („Syjon – Nowe Jeruzalem, czyli kościoły ewangelicko-augsburskie na Śląsku doby baroku: Świdnica, Cieszyn, Jelenia Góra, Pokój, Biała”)

Łukasz Bednarz, dr inż. „Examination and monitoring of structure condition of baroque carpenter construction on example Lutheran church in Żeliszów, Poland” („Badanie i monitorowanie stanu ciesielskiej konstrukcji barokowej na przykładzie kościoła luterańskiego w Żeliszowie”)

Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż. „Deflections of vaults as a long term cause of changing of roof construction on example of Lutheran Border Church in Leśna, Poland” (“Przemieszczenia sklepień jako skutek długofalowej zmiany konstrukcji  dachu na przykładzie luterańskiego kościoła granicznego w Leśnej”)

Maciej Małachowicz, dr inż. arch. „The building complex around the church of peace” („Zabudowa zespołu Kościoła Pokoju w Świdnicy”)

Mariusz Czuba „Wooden Orthodox Churches of the Carpathian Region in Poland and Ukraine, UNESCO World Heritage” („Drewniane kościoły prawosławne w regionie karpackim w Polsce i na Ukrainie, Światowe Dziedzictwo UNESCO”)

Podróż studyjna

Konferencję uzupełniła podróż studyjna, podczas której uczestnicy mogli poznać historię kościołów granicznych i ucieczkowych w miejscowościach: Lubań, Leśna, Kościelniki, Wieża, Złotniki Lubańskie i Biedrzychowice.

Konferencja EuCuComm 2020

W dniach 28-30. września 2020 roku odbędzie się kolejna konferencja European Culture Commonwealth (Europejska Wspólnota Kultury).

Komitet Naukowy EuCuComm zdecydował, że tematem wiodącym konferencji w roku 2020 będzie „Sposób użytkowania kościołów w Europie po ich desakralizacji”.